Category : Tin tức nhà hát

Cuộc thi tài năng trẻ đạo diễn sân khấu 2013.

người đăng @dmin | 29-03-2013 12:00 am


VĂN BẢN PHÁP QUY

Quyết định Số 720/QĐ-BVHTTDL ngày 21 tháng 01 năm 2013 về việc Tổ chức Cuộc thi tài năng trẻ đạo diễn sân khấu 2013.

Số/ký hiệu: Số 720/QĐ-BVHTTDL              Ngày ban hành: 21/01/2013
Cơ quan ban hành: BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH
Loại văn bản: Quyết định     

BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH
Căn cứ Nghị định số 185/2007/NĐ-CP ngày 25 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;
Căn cứ Quyết định số 5078/QĐ-BVHTTDL ngày 27 tháng 12 năm 2012 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về Kế hoạch công tác năm 2013;
Xét đề nghị của Cục trưởng Cục Nghệ thuật biểu diễn,
 
QUYẾT ĐỊNH
Điều 1. Giao Cục nghệ thuật biểu diễn chủ trì, phối hợp với Hội nghệ sĩ Sân khấu Việt Nam, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thành phố Hồ Chí Minh và các đơn vị liên quan tổ chức Cuộc thi Tài năng trẻ đạo diễn sân khấu – 2013 tại thành phố Hồ Chí Minh và cuối tháng 4 năm 2013.
Điều 1. Kinh phí thực hiện Cuộc thi tài năng trẻ đạo diễn sân khấu 2013 được trích từ nguồn kinh phí sự nghiệp năm 2013 của Cục nghệ thuật biểu diễn theo quy định hiện hành.
Điều 3. Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch, Tài chính, Cục trưởng Cục Nghệ thuật Biểu diễn, Chủ tịch Hội nghệ sĩ Sân khấu Việt Nam, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thành phố Hồ Chí Minh, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
 
Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ trưởng (để b/c);
-Thứ trưởng Vương Duy Biên;
- Lưu: VT, NTBD (2), Thg.15.
-----------------------------------------------

Thành lập Ban chỉ đạo Cuộc thi Tài năng trẻ đạo diễn sân khấu

27/03/2013 02:40:00 (GMT + 7)
(VP) – Ngày 25/3, Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch đã ban hành Quyết định số 1136/QĐ- BVHTTDL về việc Thành lập Ban chỉ đạo Cuộc thi Tài năng trẻ đạo diễn sân khấu.
 
Theo Quyết định, Ban chỉ đạo Cuộc thi Tài năng trẻ đạo diễn sân khấu tại thành phố Hồ Chí Minh gồm: Ông Vương Duy Biên, Thứ trưởng Bộ VHTTDL – Trưởng ban; Ông Nguyễn Đăng Chương, Cục trưởng Cục Nghệ thuật biểu diễn – Phó trưởng ban Thường trực; Ông Lê TIến Thọ, Chủ tịch Hội Nghệ sĩ Sân khấu Việt Nam - Ủy viên và ông Nguyễn Hải Anh, Vụ trưởng Vụ thi đua – Khen thưởng Bộ VHTTDL - Ủy viên

Ban chỉ đạo có nhiệm vụ chỉ đạo việc tổ chức Cuộc thi Tài năng trẻ đạo diễn sân khấu tại thành phố Hồ Chí Minh.

Kinh phí hoạt động của Ban chỉ đạo được lấy từ nguồn kinh phí tổ chức Liên hoan thuộc kinh phí sự nghiệp năm 2013 của Cục nghệ thuật biểu diễn theo quy định hiện hành. Ban chỉ đạo tự giải thể sau khi hoàn thành nhiệm vụ.

Cuộc thi Tài năng trẻ đạo diễn sân khấu 2013 do Cục nghệ thuật biểu diễn chủ trì, phối hợp với Hội nghệ sĩ Sân khấu Việt Nam, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thành phố Hồ Chí Minh và các đơn vị liên quan tổ chức tại thành phố Hồ Chí Minh, dự kiến vào cuối tháng 4/2013.

(http://www.cinet.gov.vn)

Chủ đề: Tin tức nhà hát

Tags:

Bình luận

Viết bình luận